Uitvoeringsagenda
Rotterdam Circulair

Rotterdam wil in 2030 een stad zijn die de helft minder primaire grondstoffen gebruikt, en waar circulariteit de maatstaf is. Deze ambitie maken we stap voor stap realiteit door samen met partners elkaar te inspireren, te leren en te experimenteren. Zo wordt Rotterdam een proeftuin voor de circulaire economie. Begin 2019 is het vierjarenprogramma ‘Van Zooi naar Mooi’ door de raad goedgekeurd. Rotterdam geeft hiermee invulling aan de circulaire ambities en doelen voor de periode 2019 tot 2023.

Deze uitvoeringsagenda bevat alle inspanningen en projecten die we uitvoeren, onderverdeeld in 2 hoofdroutes en in sleutelsectoren. Regelmatig hebben projecten een effect op beide hoofdroutes of meerdere sleutelsectoren. Voor de sleutelsectoren is deze cross-over inzichtelijk gemaakt. Voor het  overzicht zijn de projecten en inspanningen niet onder meerdere hoofdroutes ingedeeld. 

Voor 2023 streven we ernaar het bewustzijn te vergroten en circulariteit in de economie te verankeren. We willen dat de gebruikers van Rotterdam acties ondernemen om de stad circulair te maken. In het kort zijn de circulaire doelen voor 2023:  

  • De Gedragsmonitor laat zien dat circulair gedrag stijgt van 20% naar 30%
  • Afvalscheiding van bewoners stijgt van 32,2% naar 45%
  • 40 circulaire economie-initiatieven zijn gestart 
  • 10 interventies zijn gerealiseerd die het gedrag blijvend beïnvloeden
  • Circulariteit wordt meegewogen in gemeentelijke instrumenten

Hoofdroute 1: Bewustzijn vergroten

De eerste hoofdroute is het circulaire bewustzijn vergroten van inwoners, bedrijven en gemeente. Met die bewustwording begint de transitie naar een circulaire samenleving. We dagen Rotterdammers en ondernemers uit om meer circulair te denken en handelen. In gesprekken met hen verkennen we wat ze daarvoor nodig hebben. Als gemeente communiceren we intensief dat we afval als waardevolle grondstof zien.

Tijdens de huidige bestuursperiode zijn de indicatoren van deze eerste hoofdroute:

  • Het afvalscheidingspercentage van huishoudelijk afval (inclusief grofvuil en gft) stijgt van 30,4% in 2018 naar 45% in 2023.
  • Circulair gedrag van de Rotterdamse bevolking, volgens de gedragsmonitor van Blauw2, stijgt van 20% in 2018 naar 30% in 2023.
     

 

Hoofdroute 2: Verankeren in de economie

De tweede hoofdroute is het vergroten van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de circulaire economie. De gemeente stimuleert circulaire initiatieven, verbetert het investeringsklimaat door circulaire fondsen op te zetten en ondersteunt broedplaatsen voor innovatieve start-ups. 

Tijdens de huidige bestuursperiode zijn de indicatoren van deze tweede hoofdroute:

  • Opleveren van 40 initiatieven die de Rotterdamse circulaire economie ondersteunen, faciliteren en realiseren. Met deze 40 initiatieven ambiëren we ongeveer 700 miljoen euro aan circulaire investeringen van particuliere partijen te genereren en daarmee een groei van 3.500 tot 7.000 banen die direct bijdragen aan de Rotterdamse Circulaire economie.

 

Bouw

De bouw is de sector waarin we de grootste circulaire sprongen kunnen maken: landelijk verantwoordelijk voor 66% van al het afval en er komen deze collegeperiode 18.000 nieuwe Rotterdamse woningen bij. Als gemeente kan Rotterdam zelf grote invloed uitoefenen op de bouw.

De opgave voor 2019-2023: circulair bouwen stimuleren. Dat betekent de levensduur van bestaande gebouwen en (openbare) ruimte verlengen. En uiteindelijk zo veel mogelijk ontmantelen en de vrijkomende materialen efficiënt hergebruiken. 
Hoe: een materialenpaspoort; een convenant circulair beton; opzetten van bouwhubs; een digitale marktplaats voor bouwmaterialen.
 

Groene stromen

Deze sector heeft een hoge milieu-impact door klimaatverandering en het enorme waterverbruik van voedselconsumptie. 

De opgave voor 2019-2023: gft-inzameling stimuleren en verwaarding van groene stromen. 
Hoe: inzamelen van huishoudelijk gft verbeteren; pilots voor de verwaarding van organische stromen. 

Consumptiegoederen

Hier gaan we uit van de drieslag reduce - reuse - recycle. Goederen als elektronica, papier, kleding en kunststoffen worden nu vaak laagwaardig verwerkt, maar het zijn potentiële schatten aan materialen.

De opgave voor 2019-2023: stimuleren van langer gebruik van producten en grondstoffen en meer hergebruik en recycling van materialen. 
Hoe: afvalpreventie; minder (zwerf)afval; een Upcycle Mall; beter scheiden van plastics en drankverpakkingen.

Zorg

De komende jaren verkennen we samen met de Rotterdamse ziekenhuizen en andere zorgpartners hoe we de circulaire kansen in de medische wereld kunnen benutten. 

De opgave voor 2019-2023: circulaire kansen in de zorg stimuleren en benutten. 
Hoe: energie- en afvalstromen optimaliseren; circulaire inkoop stimuleren; installatie van medicijnfilters stimuleren

Programma Rotterdam
Circulair 2019 - 2023

Rotterdam is op weg naar een samenleving zonder afval. Dat betekent dat we als stad de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie maken. Daarvoor is het Programma Rotterdam Circulair 2019 – 2023 opgesteld. Hét plan waarin de circulaire ambities van de gemeente beschreven staan.

Wil je weten hoe we stap voor stap bouwen aan een circulaire stad? Lees dan hier het programma.

 

Lees het programma